Behandeling van TOS

 

 

 

 

 
 

 

Behandeling van TOS

Lees voor

Een vroege start van de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is belangrijk. De NSDSK behandelt kinderen met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar. De periode van 0 tot 7 jaar is een hele belangrijke periode voor het leren van taal. Daarom starten we zo vroeg mogelijk met de behandeling. Daarnaast is taal heel belangrijk om op school goed te kunnen leren. De NSDSK helpt kinderen in de periode voordat ze naar school gaan. U als ouder/opvoeder bent daarin heel belangrijk, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

Een vroege start van de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is belangrijk. De NSDSK behandelt kinderen met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar. De periode van 0 tot 7 jaar is een hele belangrijke periode voor het leren van taal. Daarom starten we zo vroeg mogelijk met de behandeling. Daarnaast is taal heel belangrijk om op school goed te kunnen leren. De NSDSK helpt kinderen in de periode voordat ze naar school gaan. U als ouder/opvoeder bent daarin heel belangrijk, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Onderzoek

De specialisten van het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum doen onderzoek naar de spraak en taal bij jonge kinderen. Het audiologisch centrum dat het kind onderzoekt geeft zelf geen behandeling, maar verwijst het kind door. Zo kan uw kind verwezen worden naar de afdeling 'Vroegbehandeling' van de NSDSK.

Klik hier voor informatie over de onderzoeken op het ACHN.

Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Het aanbod bestaat uit: groepsbehandeling of behandeling door het Ambulant Team, en cursussen voor ouders en overige betrokkenen, zoals grootouders en groepsleiders van de peuterspeelzaal.

 

Aanmeldprocedure voor Vroegbehandeling

Na onderzoek en verwijzing door een audiologisch centrum of medisch specialist bent u voor uw kind doorverwezen naar de Vroegbehandeling TOS van de NSDSK. U heeft hiervoor een ZG-verklaring gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

Groepsbehandeling

Behandelgroep de Ster, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Bij de behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. Op de behandelgroep ‘de Ster’ zijn een gedragswetenschapper, een logopedist en twee pedagogisch begeleiders aanwezig. Samen vormen zij het multidisciplinair team. Zij behandelen de kinderen en volgen samen de ontwikkeling. Omdat de kinderen nog jong zijn vindt de behandeling spelenderwijs plaats. Op de Ster werken wij met thema’s en doen wij allerlei activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan gerichte doelen. U als ouder bent heel belangrijk in het behandeltraject van uw kind. Elke drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam. Samen maken we afspraken over de behandeling en stellen we doelen vast. De behandeling stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als het kind 4 jaar wordt en naar een vervolgplek gaat.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Ster? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:

English | Türk | Alearabia

Behandelgroep de Zon, voor kinderen met een fonologische stoornis

Behandelgroep 'de Zon'  is voor kinderen vanaf 3 jaar met ernstige problemen in het verstaanbaar spreken. Op deze behandelgroep zijn een gedragswetenschapper, een klinisch linguïst, twee logopedisten en een pedagogisch begeleider aanwezig. Net als op de Ster vindt behandeling spelenderwijs plaats. Tijdens individuele logopediesessies en groepsactiviteiten wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de verstaanbaarheid van uw kind. U wordt als ouder actief betrokken bij de behandeling van uw kind. Er zijn informatieochtenden, u kunt meekijken met logopediesessies en krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Na drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam over de voortgang en de behandeldoelen. Na een half jaar verlaat uw kind de Zon. Wij bespreken dan met u de beste vervolgstappen. Deze zijn afhankelijk van de vooruitgang en de leeftijd van uw kind. Bij alle kinderen op de groep meten we de ontwikkeling op gebied van fonologie, taal en gedrag. Dit doen we als uw kind start op de groep, na drie maanden en na zes maanden als uw kind 'de Zon' veraat.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Zon? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:

English | Türk | Alearabia

Behandeling thuis of op het dagverblijf

Als onderdeel van de groepsbehandeling kan de behandeling kan ook thuis plaatsvinden of op het dagverblijf van uw kind. We noemen dit ambulante begeleiding. Ouders krijgen ambulante begeleiding wanneer zij een vraag hebben over de opvoeding van hun kind met TOS of wanneer wij ter overbrugging van plaatsing op de behandelgroep starten met begeleiding thuis. Een ambulant begeleider ondersteunt ouders, leidsters en andere betrokkenen bij het stimuleren van de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling. Ook hierbij is de gedragswetenschapper altijd betrokken.

Behandeling door het Ambulant Team

Behandeling door het Ambulant Team vindt gedurende een half jaar plaats bij het gezin thuis en op de opvang. Het Ambulant Team bestaat uit een teamleider/gedragswetenschapper, een logopedist en een ambulant TOS begeleider. U leert als ouder door middel van indirecte logopedie vaardigheden waarmee u actief de spraak- en taalproblemen van uw kind kunt verminderen en de taalontwikkeling kunt stimuleren. De groepsleiding/gastouder leert van een ambulant TOS begeleider door middel van coaching hoe zij de taalontwikkeling van uw kind op de opvang kan stimuleren. De behandeling thuis en op de opvang zijn op elkaar afgestemd. Ouders kunnen daarnaast begeleiding krijgen met betrekking tot opvoedingsvragen die samenhangen met de taalproblemen.

Alvast een indruk krijgen van de behandeling door het Ambulant Team? Kijk naar de onderstaande video:

 

Cursussen

Als uw kind in behandeling is bij de NSDSK dan wordt u automatisch uitgenodigd voor de twee oudercursussen, ‘Samen praten met plezier’ en ‘Nederlands ondersteund met gebaren’. Met de vaardigheden die u tijdens de cursussen opdoet, helpt u de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden

Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft onderzoek plaatsgevonden naar het gehoor en de ontwikkeling van spraak en taal door een audiologisch centrum. Daarnaast wordt er soms nog een ontwikkelingsonderzoek gedaan. Op basis van de verwijzing van een audiologisch centrum of een medisch specialist komt uw kind in aanmerking voor behandeling. Indien onderzoek elders heeft plaatsgevonden, kunt u een verwijzing vragen bij het audiologisch centrum. U wordt dan gevraagd de noodzakelijke gegevens zelf aan te leveren.

Klik hier voor de noodzakelijke gegevens aangeleverd door ouders en door de logopedist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

'Goste kende met haar 3,5 jaar 25 actieve woorden. Zinnen waren niet langer dan 2 woorden en alleen te verstaan door ons. De situatie na de behandeling van de Zon was life changing! Goste maakt hele zinnen, geeft aan als mensen haar niet verstaan en communiceert weer met mensen. Oftewel alles is veranderd. Ons kind kan zich eindelijk ontwikkelen zoals zij wil!' -  Brenda moeder van Goste (behandelgroep de Zon Hoofddorp)

“We zijn heel blij met jullie! Tom gaat er vooruit en hij vindt het geweldig op de Ster!.”

 

 

Jullie hebben echt het beste uit Aiden naar boven gehaald, hij was hier echt op zijn plek en is enorm gegroeid".

Jack en Janine, ouders van Tom (behandelgroep de Ster Hilversum).

 

 

Amber, moeder van Aiden (behandelgroep de Ster Zwaag).

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op