Behandeling van TOS

 

 

 

 

 
 

 

Behandeling van TOS

Lees voor

Een vroege start van de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is belangrijk. De NSDSK behandelt kinderen met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar. De periode van 0 tot 7 jaar is een hele belangrijke periode voor het leren van taal. Daarom starten we zo vroeg mogelijk met de behandeling. Daarnaast is taal heel belangrijk om op school goed te kunnen leren. De NSDSK helpt kinderen in de periode voordat ze naar school gaan. U als ouder/opvoeder bent daarin heel belangrijk, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) via telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl

Lees voor

Een vroege start van de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is belangrijk. De NSDSK behandelt kinderen met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar. De periode van 0 tot 7 jaar is een hele belangrijke periode voor het leren van taal. Daarom starten we zo vroeg mogelijk met de behandeling. Daarnaast is taal heel belangrijk om op school goed te kunnen leren. De NSDSK helpt kinderen in de periode voordat ze naar school gaan. U als ouder/opvoeder bent daarin heel belangrijk, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Onderzoek

De specialisten van het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord, het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum doen onderzoek naar de spraak en taal bij jonge kinderen. Het audiologisch centrum dat het kind onderzoekt geeft zelf geen behandeling, maar verwijst het kind door. Zo kan uw kind verwezen worden naar de afdeling 'Vroegbehandeling' van de NSDSK.

Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken op het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord

Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Het aanbod bestaat uit: groepsbehandeling of behandeling door het Ambulant Team, en cursussen voor ouders en overige betrokkenen, zoals grootouders en groepsleiders van de peuterspeelzaal. 

Aanmeldprocedure voor Vroegbehandeling

Na onderzoek en verwijzing door een audiologisch centrum of medisch specialist bent u voor uw kind doorverwezen naar de Vroegbehandeling TOS van de NSDSK. U heeft hiervoor een ZG-verklaring gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

Groepsbehandeling op het STAN

Behandelgroep de Ster, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Bij de behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. Op de behandelgroep ‘de Ster’ zijn een gedragswetenschapper, een logopedist en twee pedagogisch begeleiders aanwezig. Samen vormen zij het multidisciplinair team. Zij behandelen de kinderen en volgen samen de ontwikkeling. Omdat de kinderen nog jong zijn vindt de behandeling spelenderwijs plaats. Op de Ster werken wij met thema’s en doen wij allerlei activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan gerichte doelen. U als ouder bent heel belangrijk in het behandeltraject van uw kind. Elke drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam. Samen maken we afspraken over de behandeling en stellen we doelen vast. De behandeling stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als het kind 4 jaar wordt en naar een vervolgplek gaat.

Klik hier voor een overzicht van onze Ster behandelgroepen.

 

English | Türk | Alearabia

Behandelgroep de Zon, voor kinderen met een fonologische stoornis

Voor kinderen vanaf 3 jaar met ernstige problemen in het verstaanbaar spreken is in maart 2017 behandelgroep ‘de Zon’ van start gegaan. Op deze behandelgroep zijn een gedragswetenschapper, een klinisch linguïst, twee logopedisten en een pedagogisch begeleider aanwezig. Net als op de Ster vindt behandeling spelenderwijs plaats. Tijdens individuele logopediesessies en groepsactiviteiten wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de verstaanbaarheid van uw kind. U wordt als ouder actief betrokken bij de behandeling van uw kind. Er zijn informatieochtenden, u kunt meekijken met logopediesessies en krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Na drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam over de voortgang en de behandeldoelen. Na een half jaar verlaat uw kind de Zon. Wij bespreken dan met u de beste vervolgstappen. Deze zijn afhankelijk van de vooruitgang en de leeftijd van uw kind. Bij alle kinderen op de groep meten we de ontwikkeling op gebied van fonologie, taal en gedrag. Dit doen we als uw kind start op de groep, na drie maanden, na zes maanden en voor het laatst zes maanden nadat uw kind de Zon heeft verlaten.

English | Türk | Alearabia

Behandeling thuis of op het dagverblijf

Als onderdeel van de groepsbehandeling kan de behandeling ook thuis plaatsvinden of op het dagverblijf van uw kind. We noemen dit ambulante begeleiding. Ouders krijgen ambulante begeleiding wanneer zij een vraag hebben over de opvoeding van hun kind met TOS of wanneer wij ter overbrugging van plaatsing op de behandelgroep starten met begeleiding thuis. Een ambulant begeleider ondersteunt ouders, leidsters en andere betrokkenen bij het stimuleren van de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling. Ook hierbij is de gedragswetenschapper altijd betrokken.

English

Klik hier voor meer informatie over de behandeling door het Ambulant Team en de cursussen voor ouders en andere betrokkenen.

Voorwaarden

Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft onderzoek plaatsgevonden naar het gehoor en de ontwikkeling van spraak en taal door een audiologisch centrum. Daarnaast wordt er soms nog een ontwikkelingsonderzoek gedaan. Op basis van de verwijzing van een audiologisch centrum of een medisch specialist komt uw kind in aanmerking voor behandeling. Indien onderzoek elders heeft plaatsgevonden, kunt u een verwijzing vragen bij het audiologisch centrum. U wordt dan gevraagd de noodzakelijke gegevens zelf aan te leveren.

Klik hier voor de noodzakelijke gegevens aangeleverd door ouders en door de logopedist.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) via telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl

'Goste kende met haar 3,5 jaar 25 actieve woorden. Zinnen waren niet langer dan 2 woorden en alleen te verstaan door ons. De situatie na de behandeling van de Zon was life changing! Goste maakt hele zinnen, geeft aan als mensen haar niet verstaan en communiceert weer met mensen. Oftewel alles is veranderd. Ons kind kan zich eindelijk ontwikkelen zoals zij wil!' -  Brenda moeder van Goste (behandelgroep de Zon Hoofddorp)

“We zijn heel blij met jullie! Tom gaat er vooruit en hij vindt het geweldig op de Ster!.”

 

 

Jullie hebben echt het beste uit Aiden naar boven gehaald, hij was hier echt op zijn plek en is enorm gegroeid".

Jack en Janine, ouders van Tom (behandelgroep de Ster Hilversum).

 

 

Amber, moeder van Aiden (behandelgroep de Ster Zwaag).

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op