Algemene voorwaarden

 


Algemene voorwaardenLees voor

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Alle overeenkomsten tussen de stichting Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en enige huidige of toekomstige directe of indirecte dochtervennootschap van NSDSK (hierna gezamenlijk: "NSDSK") enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van NSDSK, dan wel met wie NSDSK  een overeenkomst aangaat of met wie NSDSK in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (“opdrachtgever”) anderzijds, alsmede alle door NSDSK aan de opdrachtgever verstrekte offertes, worden beheerst door deze algemene voorwaarden, alsmede de jegens NSDSK geldende algemene voorwaarden van door haar ingeschakelde derden. Voor het geval de opdrachtgever geen exemplaar mocht hebben ontvangen van de jegens hem toepasselijke algemene voorwaarden van ingeschakelde derden, geldt dat NSDSK hem deze op eerste verzoek alsnog kosteloos zal toezenden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41197688. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 2. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de voor NSDSK geldende algemene voorwaarden van door haar ingeschakelde derden, prevaleren de voorwaarden waaraan NSDSK ter zake van een bepaald onderwerp jegens die derden is gebonden.
 3. Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende overeenkomst.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling zijdens NSDSK aan de opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten alsook op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Artikel 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden, alle door NSDSK gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, is Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden dan wel enige andere overeenkomst of offerte tussen NSDSK en opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Hoofdstuk 2. Zorgverlening

Voor zover NSDSK zorg verleent, in de zin dat zij geneeskundige behandelingen verricht als bedoeld in artikel 7:446 BW e.v. (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en zij terzake enige behandelingsovereenkomst sluit, geldt in aanvulling op Hoofdstuk 1 het bepaalde in Hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Begripsomschrijvingen

 1. Cliënt. De persoon die op grond van de indicatiecriteria recht heeft op door de zorgverzekeraar gefinancierde zorg.
 2. Vertegenwoordiger van de cliënt. De persoon die de handelings- en /of wilsonbekwame cliënt vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige cliënt en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige cliënt.
 3. Vaststelling aanspraak zorg. Het moment waarop NSDSK vaststelt dat cliënt voldoet aan de criteria voor de aanspraak op zorg van NSDSK.
 4. Zorgarrangement of zorgtraject. De overeengekomen zorg en diensten die NSDSK aan cliënt aanbiedt waarvan de inhoud en samenstelling is gebaseerd op de afspraken, die NSDSK heeft gemaakt met de zorgverzekeraar en die staan beschreven in het met de cliënt overeengekomen behandelplan.
 5. Behandelplan. Het tussen cliënt en NSDSK overeengekomen document waarin de afspraken over de omvang van de zorg en daarvoor uit te voeren activiteiten en beoogde doelstellingen schriftelijk vastgelegd worden.

Artikel 4. Aanvang zorg

 1. Zorg- en dienstverlening worden van kracht na de vaststelling aanspraak zorg en eerste gesprek cq. afspraak.
 2. De cliënt of vertegenwoordiger van cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt of vertegenwoordiger van cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  zijn verstrekt, heeft  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. De cliënt of vertegenwoordiger van cliënt draagt er zorg voor dat aan alle wettelijke vereisten van inschrijving aan cliënt binnen afzienbare tijd voldaan is, waaronder het door  laten vaststellen van de identiteit van de cliënt volgens de wet gebruik BSN in de zorg.

Artikel 5. Informatievoorziening

 1. NSDSK informeert de cliënt en/of diens vertegenwoordiger regelmatig over zowel de algemene gang van zaken met betrekking tot de zorgverlening, als over de specifieke zaken die in het behandelplan zijn vastgelegd. De informatieverstrekking vindt tijdig plaats. NSDSK stemt hierbij de communicatie, naar vorm en inhoud, af op de mogelijkheden van de cliënt.
 2. De cliënt en/of diens vertegenwoordiger kan aangeven dat hij geen informatie wil hebben. NSDSK accepteert dit, zolang dat voor de cliënt of voor een ander niet nadelig is.
 3. Bij ingang van de zorg verstrekt NSDSK informatie over onder meer medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling, de behandeling en de relevante procedures van NSDSK.
 4. Op het moment dat uitwisseling van informatie met derden nodig is, verstrekt NSDSK informatie over de procedure met betrekking tot het uitwisselen van zorg gerelateerde informatie met derden, zoals de huisarts of kno-arts.

Artikel 6. Behandelplan

 1. Een individueel behandelplan wordt zo spoedig als mogelijk is, maar in ieder geval binnen drie maanden na aanvang van de zorglevering gemaakt.
 2. Het behandelplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger tot stand. Door in te stemmen met het behandelplan geeft de cliënt en/of diens vertegenwoordiger toestemming voor de uitvoering van de behandelingen die deel uitmaken van het behandelplan.
 3. Het behandelplan wordt door NSDSK en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger ondertekend.
 4. Het behandelplan wordt periodiek geëvalueerd. In het behandelplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling van het behandelplan vindt plaats in onderling overleg.

Artikel 7. Aanmelding bij andere zorgaanbieder

 1. Indien de cliënt gedurende het zorgtraject zorg gaat ontvangen van een andere zorgaanbieder dan NSDSK dient de cliënt dit vooraf te melden aan NSDSK. Het aangaan van een zorgovereenkomst met een andere aanbieder kan gevolgen hebben voor de levering van zorg door NSDSK .

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen NSDSK en cliënt kan worden opgezegd, onverminderd enige andere  rechtsgeldige beëindigingsgrond van partijen, :

a. Indien de cliënt niet langer voldoet aan de plaatsingscriteria van NSDSK ;
b. door overlijden van cliënt;
c. bij wederzijds goedvinden;
d. na afronding van het behandeltraject.

2. NSDSK kan, onverminderd haar overige beëindigingsmogelijkheden, de zorg opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden indien:

a. de cliënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van het behandelplan;
b. de omvang of zwaarte van de zorgvraag van de cliënt zich zodanig ontwikkelt dat het overeengekomen zorgarrangement naar het oordeel van NSDSK niet langer als kwalitatief verantwoorde zorg kan worden gezien en er binnen NSDSK geen aanbod van kwalitatief verantwoorde zorg kan worden gedaan, waardoor derhalve redelijkerwijs van NSDSK niet kan worden verwacht dat zij de zorg continueert;
c. Als op enig moment tijdens het behandeltraject de cliënt niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten ten opzichte van de te ontvangen zorg

3. Indien NSDSK de zorg beëindigt op andere grond dan een in lid 2 genoemde reden, zal NSDSK vooraf de gronden waarop de opzegging stoelt met de cliënt bespreken en zo mogelijk naar een alternatief zoeken.
4. Cliënt is gehouden NSDSK in de gelegenheid te stellen een door NSDSK tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van NSDSK te herstellen.

Artikel 9. Zorgverlening

 1. NSDSK biedt de cliënt verantwoorde zorg overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.
 2. NSDSK en haar medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.

Artikel 10. Privacy

 1. Het bepaalde in dit artikel laat de rechten en verplichtingen van cliënt en NSDSK op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (artikel 7:446 e.v. BW) omtrent de privacy van cliënt onverlet. Ter uitvoering van de zorgverlening registreert NSDSK (persoon)gegevens van de cliënt en wordt een dossier aangelegd. Het behandelplan maakt deel uit van dit dossier. Het dossier is eigendom van NSDSK.
 2. De cliënt heeft het recht op inzage in zijn gegevens, evenals het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens zoals beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
 3. Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, heeft NSDSK toestemming van de cliënt nodig. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg en hun vervangers kan NSDSK zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage geven, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden. De zorgverlener informeert de cliënt vooraf over de rechtstreeks betrokken geachte personen.
 4. De zorgverlener heeft het recht informatie te delen met overheidsinstanties in het kader van de wettelijke meldplicht.
 5. Met de ingang van de zorgverlening door NSDSK geeft de cliënt toestemming voor het gebruik van de gegevens door NSDSK met betrekking tot de cliënt ten behoeve van zorgondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering .
 6. Voor niet-zorgondersteunende functies zoals wetenschappelijk onderzoek zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.
 7. NSDSK neemt de wettelijke bewaartermijn beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst in acht. Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet in het dossier behoren, bewaart NSDSK zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt NSDSK de gegevens.
 8. NSDSK vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de cliënt of zijn vertegenwoordigers, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor de cliënt of een ander dan de cliënt alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 9. Persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 11. Klachten

 1. De cliënt kan klachten over de zorg- en dienstverlening mondeling en schriftelijk kenbaar maken overeenkomstig de klachtenregeling van NSDSK en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Artikel 12. Kosten

 1. NSDSK brengt de cliënt uitsluitend kosten in rekening voor zaken die tot het overeengekomen zorgarrangement behoren en die niet worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
 2. Indien de cliënt voor beperkte tijd geen zorg wenst te ontvangen, dient de cliënt dit uiterlijk 3 werkdagen van tevoren te melden aan NSDSK. Bij niet-tijdige afmelding kunnen de kosten van de betreffende zorg in rekening bij de cliënt worden gebracht, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van een overmachtssituatie niet in staat was zich tijdig af te melden.

Hoofdstuk 3. Overige dienstverlening

Voor zover NSDSK diensten verleent, anders dan geneeskundige behandelingen (zorg) als bedoeld in Hoofdstuk 2, geldt in aanvulling op Hoofdstuk 1 het bepaalde in Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Offertes

 1. Alle offertes van NSDSK zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. NSDSK kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. Door NSDSK vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht NSDSK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 14. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten tussen NSDSK en opdrachtgever zijn voor bepaalde tijd.
 2. NSDSK heeft het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door NSDSK of door NSDSK ingeschakelde derden in het kader van de opdracht diensten worden verleend op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NSDSK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NSDSK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NSDSK zijn verstrekt, heeft NSDSK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan NSDSK ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. NSDSK zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens  gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van NSDSK daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met NSDSK voortvloeit, is de opdrachtgever in verzuim en is NSDSK gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: A. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of B. de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd NSDSK’s andere rechten onder welke overeenkomst dan ook en zonder dat NSDSK tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van NSDSK op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar..
 3. Indien NSDSK tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien beëindiging door NSDSK het gevolg is van omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, is NSDSK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door NSDSK, zal NSDSK in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de  beëindiging door NSDSK het gevolg is van omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is  de opdrachtgever verplicht NSDSK hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van NSDSK op de opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij NSDSK opdrachtgever mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval NSDSK zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd NSDSK’s andere rechten in een dergelijk geval en zonder dat NSDSK tot enige schadevergoeding is gehouden.
 6. Het staat de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij opzegging plaatsvindt op een termijn van minstens  72 uur (3 werkdagen) voordat door NSDSK met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen. In dat geval heeft NSDSK het recht, onverminderd de overige rechten van NSDSK in een dergelijk geval, de helft van het afgesproken tarief in rekening te brengen.

Artikel 16. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van NSDSK in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan NSDSK kan worden toegerekend in geval van een van de wil van NSDSK onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NSDSK kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, wanprestaties van een door NSDSK ingeschakelde derde, stroomstoringen en computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in het vorige artikellid voordoet als gevolg waarvan NSDSK niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang NSDSK niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, ook niet als NSDSK als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 17. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening, op een door NSDSK aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door NSDSK aangegeven. NSDSK is gerechtigd om periodiek te factureren. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een opdracht of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een opdracht wordt aangevangen.
 2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van NSDSK op opdrachtgever uit welken hoofde ook onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de opdrachtgever enige betalingstermijn overschrijdt, is NSDSK gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 1%. Daarnaast is NSDSK gerechtigd om, indien opdrachtgever ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte - gerechtelijke en buitengerechtelijke - incassokosten voor rekening van opdrachtgever te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro, met dien verstande dat het NSDSK vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Tussentijds aan de opdrachtgever toegezonden aanmaningen, houden nimmer verwerking van recht in terzake van vertragingsrente en/of kosten.
 4. Voor zover NSDSK ten tijde van het intreden van een overmachtstoestand als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden haar verplichtingen reeds gedeeltelijk is nagekomen, is zij, onverminderd haar overige rechten ter zake, gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.
 5. NSDSK is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.
 6. Door NSDSK verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, NSDSK het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom

 1. Voor zover in het kader van de uitoefening van enige overeenkomst tussen NSDSK en de opdrachtgever werken in de zin van de Auteurswet tot stand komen, verblijft het auteursrecht terzake bij NSDSK. Het staat de opdrachtgever niet vrij dit werk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder toestemming van NSDSK.
 2. Voor zover in het kader van de uitoefening van enige overeenkomst tussen NSDSK en de opdrachtgever door de opdrachtgever materialen ter beschikking worden gesteld of voor gebruik worden aangewezen, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendoms- of andere rechten van derden rusten, dan wel dat opdrachtgever mede ten behoeve van NSDSK ter zake van het gebruik van die materialen een licentie heeft verkregen. Voorts garandeert de  opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verval

 1. De aansprakelijkheid van NSDSK is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NSDSK wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekeringen in het desbetreffende geval voor rekening van NSDSK komt. Op verzoek kan aan de opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige artikellid bedoelde verzekeringen, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van NSDSK beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro).
 3. NSDSK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NSDSK is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.
 4. Alle vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens NSDSK, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van 14 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de opdrachtgever de betreffende vorderingen die binnen die periode van 14 maanden in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Hoofdstuk 4. -Academie

Voor de dienstverlening van NSDSK bestaat uit het verzorgen van onderwijs, scholing en/of cursussen, geldt in aanvulling op de Hoofdstukken 1 en 3 het bepaalde in Hoofdstuk 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 20. Voorwaarden plaatsing en doorgang cursus

 1. Plaatsing gebeurt in volgorde van binnenkomst.
 2. NSDSK heeft – bij ziekte of afwezigheid van de docent – het recht om de cursus op te schorten of een vervangende docent in te zetten.
 3. NSDSK hanteert een 80% aanwezigheidsnorm in al haar cursussen, tenzij anders aangegeven.
 4. Het staat NSDSK vrij om:

a. bij te weinig aanmeldingen een cursus te annuleren;
b. bij te veel aanmeldingen deelnemers niet te plaatsen;
c. aanmeldingen niet te accepteren wanneer de deelnemer niet aan het profiel van de doelgroep voldoet.

Artikel 21. Annuleringen door opdrachtgever van cursussen via de -academie

 1. Annuleringen tot 35 dagen vóór aanvang van een cursus zijn kosteloos.
 2. Binnen 35 dagen vóór de aanvang van een cursus is uitschrijven via de website niet meer mogelijk. Annuleren kan vanaf dat moment alleen schriftelijk of per e-mail.
 3. Bij annuleringen van 35 tot 20 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering korter dan 20 dagen vóór aanvang van een cursus is de deelnemer verplicht de volledige cursuskosten te betalen.
 5. In geval van annulering is het mogelijk een vervanger te laten deelnemen aan de cursus, mits deze voldoet aan het profiel van de doelgroep.

Artikel 22. Certificering

 1. Wanneer naar het oordeel van NSDSK is voldaan aan alle eisen van de cursus en (indien van toepassing) de toets met een voldoende is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.
 2. Wanneer naar het oordeel van NSDSK niet is voldaan aan de eisen van de cursus en/of de toets met een onvoldoende is afgerond, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.


Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op