Lees voor

Klachtenbehandeling

De NSDSK ziet graag tevreden cliënten. Deskundige en betrokken medewerkers werken aan een optimale begeleiding en behandeling. Toch kan het wel eens gebeuren dat zich problemen voordoen, dat u ontevreden bent of zich niet goed behandeld voelt. Dan kunt u uw klacht het beste direct met de betreffende medewerker of diens leidinggevende bespreken.

In een gesprek met de betreffende medewerker kan de klacht meestal gezamenlijk naar tevredenheid worden opgelost. Dat werkt prettig voor beide partijen en werkt het snelst. U kunt daarbij ook contact opnemen met Wim van Es, onze vertrouwenspersoon voor cliënten, voor extra ondersteuning.

Klachtenfunctionaris

Mocht u het gevoel hebben dat u er niet uitkomt met de medewerker of is uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NSDSK. Zij kan u verder helpen of begeleiden in een formeel traject. Bij een formeel traject legt u bijvoorbeeld uw klacht voor aan de externe klachtencommissie. U heeft het recht de informele fase over te slaan en direct de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. U dient uw klacht dan schriftelijk in via het klachtenformulier onderaan de pagina met een korte, kernachtige beschrijving van de gebeurtenissen.

Klachtenfunctionarissen van de NSDSK

  • Marjolein Meester
  • Rosanne van der Zee

Klachtencommissie

De klachtenfunctionaris zal eerst kijken of er contact is geweest tussen u en de betreffende medewerker. Indien dit niet het geval is, en u stelt daar wel prijs op, dan wordt er bemiddeld. Indien u daar geen prijs op stelt of de bemiddeling heeft geen resultaat gehad, dan stelt de klachtencommissie een onderzoek in en zal de commissie in ieder geval bij betrokkenen informatie opvragen. Indien nodig zal de commissie u uitnodigen voor een gesprek en u vragen uw klacht toe te lichten. Nadat het onderzoek is afgerond, geeft de klachtencommissie aan u en de NSDSK schriftelijk haar oordeel over uw klacht. De klachtencommissie geeft aan of uw klacht gegrond of ongegrond is en kan van oordeel zijn dat de NSDSK maatregelen moet nemen naar aanleiding van de gebeurtenis(sen) en een aantal aanbevelingen hierover doen aan de raad van bestuur van de NSDSK. De NSDSK moet aangeven wat zij doet met deze aanbevelingen. De procedure is kosteloos. De klachtencommissie doet geen uitspraken over schadeclaims. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn benoemd door de raad van bestuur van de NSDSK. De leden zijn externe deskundigen met een onafhankelijke voorzitter.

Samenstelling klachtencommissie

  • Mevrouw mr. Jitta Miedema– voorzitter (raadsheer)
  • Mevrouw Annemiek Hammer
  • De heer Toon Kuijs

Vertrouwenspersoon cliënten

In een gesprek met de betreffende medewerker kan de klacht meestal gezamenlijk naar tevredenheid worden opgelost. Dat werkt prettig voor beide partijen en werkt het snelst. U kunt daarbij ook contact opnemen met Wim van Es, onze vertrouwenspersoon voor cliënten, voor extra ondersteuning.

Klachtenformulier

Met onderstaand formulier maakt u uw klacht kenbaar aan de klachtenfunctionarissen van de NSDSK.

*= invoer verplicht

Klachtenbehandeling

Lees voor

De NSDSK ziet graag tevreden cliënten. Deskundige en betrokken medewerkers werken aan een optimale begeleiding en behandeling. Toch kan het wel eens gebeuren dat zich problemen voordoen, dat u ontevreden bent of zich niet goed behandeld voelt. Dan kunt u uw klacht het beste direct met de betreffende medewerker of diens leidinggevende bespreken.

In een gesprek met de betreffende medewerker kan de klacht meestal gezamenlijk naar tevredenheid worden opgelost. Dat werkt prettig voor beide partijen en werkt het snelst. U kunt daarbij ook contact opnemen met Wim van Es, onze vertrouwenspersoon voor cliënten, voor extra ondersteuning.

Klachtenfunctionaris

Mocht u het gevoel hebben dat u er niet uitkomt met de medewerker of is uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NSDSK. Zij kan u verder helpen of begeleiden in een formeel traject. Bij een formeel traject legt u bijvoorbeeld uw klacht voor aan de externe klachtencommissie. U heeft het recht de informele fase over te slaan en direct de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. U dient uw klacht dan schriftelijk in via het klachtenformulier onderaan de pagina met een korte, kernachtige beschrijving van de gebeurtenissen.

Klachtenfunctionarissen van de NSDSK

  • Marjolein Meester
  • Rosanne van der Zee

Klachtencommissie

De klachtenfunctionaris zal eerst kijken of er contact is geweest tussen u en de betreffende medewerker. Indien dit niet het geval is, en u stelt daar wel prijs op, dan wordt er bemiddeld. Indien u daar geen prijs op stelt of de bemiddeling heeft geen resultaat gehad, dan stelt de klachtencommissie een onderzoek in en zal de commissie in ieder geval bij betrokkenen informatie opvragen. Indien nodig zal de commissie u uitnodigen voor een gesprek en u vragen uw klacht toe te lichten. Nadat het onderzoek is afgerond, geeft de klachtencommissie aan u en de NSDSK schriftelijk haar oordeel over uw klacht. De klachtencommissie geeft aan of uw klacht gegrond of ongegrond is en kan van oordeel zijn dat de NSDSK maatregelen moet nemen naar aanleiding van de gebeurtenis(sen) en een aantal aanbevelingen hierover doen aan de raad van bestuur van de NSDSK. De NSDSK moet aangeven wat zij doet met deze aanbevelingen. De procedure is kosteloos. De klachtencommissie doet geen uitspraken over schadeclaims. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn benoemd door de raad van bestuur van de NSDSK. De leden zijn externe deskundigen met een onafhankelijke voorzitter. 

Samenstelling klachtencommissie

  • Mevrouw mr. Jitta Miedema– voorzitter (raadsheer)
  • Mevrouw Annemiek Hammer
  • De heer Toon Kuijs

Klachtenreglement

Mocht u meer willen weten over de afhandeling van klachten binnen NSDSK, dan kunt u het klachtenreglement vinden rechts bovenaan de pagina.

Geschillencommissie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders aangesloten zijn bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillencommissie. Cliënten hebben het recht om een klacht direct in te dienen bij de geschillencommissie. De geschillencommissie zal echter altijd de cliënt terugverwijzen naar de organisatie als de klager voor indienen van de klacht bij de geschillencommissie nog geen contact heeft gehad over de klacht met de klachtenfunctionaris van de organisatie zelf. De geschillencommissie is bevoegd de klacht te behandelen en een uitspraak te doen.  

De NSDSK is aangesloten bij De Geschillencommissie Ziekenhuizen en De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie geeft de voorkeur aan het digitaal indienen van de klacht. Klik hier voor het indienen van een klacht. De klacht kunt u ook schriftelijk indienen bij: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Klachtenformulier

Met onderstaand formulier maakt u uw klacht kenbaar aan de klachtenfunctionarissen van de NSDSK.

*= invoer verplicht

Klachtenformulier

Concrete omschrijving van de klacht. Wie, wat, waar, wanneer?